ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
  วิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567 31 ส.ค. 2566
  ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก 31 ส.ค. 2566
  การจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 29 มิ.ย. 2566
  จัดหาบริษัทประกัน เพื่อรับทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์ 28 มิ.ย. 2566
  วันหยุดทำการสหกรณ์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 11 พ.ค. 2566
  ประกาศให้ "สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด" เป็น "สหกรณ์ขนาดใหญ่" 03 พ.ค. 2566
  ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 21 เม.ย. 2566
  รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 07 เม.ย. 2566
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
01 มี.ค. 2566
  ผลการจับฉลากรางวัลสำหรับหน่วยงานที่รวบรวมสือยืนยันการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก 06 ก.พ. 2566
  ผลการจับฉลากรางวัลสำหรับสมาชิก ตอบกลับหนังสือยืนยันการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก 06 ก.พ. 2566
  วันหยุดทำการประจำปี 2566 29 ธ.ค. 2565
  รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2566 01 ธ.ค. 2565
  บัญชีรายชื่อสมาชิกที่ใช้สิทธิสรรหากรรมการดำเนินการประจำปี 2566 11 พ.ย. 2565
  ผลการสรรหากรรมการดำเนินการประจำปี 2566 11 พ.ย. 2565
  ประกาศบัญชีรายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิสรรหากรรมการ ประจำปี 2565 28 ต.ค. 2565
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 03 ต.ค. 2565
  รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566 03 ต.ค. 2565
  การสรรหากรรมการดำเนินการประจำปี 2566 โดยใช้วิธีอิเล็กทรอนิกส์ 01 ก.ย. 2565
  รับสมัครสรรหากรรมการดำเนินการ 01 ก.ย. 2565
  ผลการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี 2565 02 พ.ย. 2565
  แต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565 02 พ.ย. 2565
  ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก 01 พ.ย. 2565
  กำหนดวงเงินฝากของสมาชิกและสหกรณ์อื่น 01 พ.ย. 2565
  ผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกัน เพื่อทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์ 30 ก.ย. 2565
  ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565 29 ส.ค. 2565
  กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับเงินสดและถอนเงินฝาก 27 ก.ค. 2565
  ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก 27 ก.ค. 2565
  การจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565 30 มิ.ย. 2565
  กำหนดวงเงินรับฝากของสมาชิกสำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 30 มิ.ย. 2565
  กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญสินเชื่อสร้างสุข พ.ศ. 2565 09 มิ.ย. 2565
  ประกาศ จัดหาบริษัทประกัน เพื่อรับทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์ 31 พ.ค. 2565
  ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก 01 มี.ค. 2565
  ผลการจับฉลากรางวัลสำหรับสมาชิกที่รวบรวมหนังสือยืนยันการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก 08 ก.พ. 2565
  ผลการจับฉลากรางวัลสำหรับหน่วยงานที่รวบรวมหนังสือยืนยันการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก 08 ก.พ. 2565
  ผลการจับฉลากรางวัลเงินฝากเพื่อการศึกษาบุตร 08 ก.พ. 2565
  ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 08 ก.พ. 2565
  ผลการคัดเลือกสมาชิกต้นแบบ (Smart Member) 24 ม.ค. 2565
  วันหยุดทำการประจำปี 2565 28 ธ.ค. 2564
  โครงการ Smart Member (สมาชิกต้นแบบ) 27 ธ.ค. 2564
  รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 30 พ.ย. 2564
  ลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 30 พ.ย. 2564
  ผลการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการประจำปี 2565 12 พ.ย. 2564
  ผลการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2564 28 ต.ค. 2564
  รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 28 ต.ค. 2564
  แต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยสรรหา การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการประจำปี 2565 28 ต.ค. 2564
  กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพในสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 15 ต.ค. 2564
  หน่วยสรรหากรรมการดำเนินการเพื่อที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง ประจำปี 2565 15 ก.ย. 2564
  รับสมัครสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 15 ก.ย. 2564
  รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564 31 ส.ค. 2564
  การจัดหาบริษัทประกัน เพื่อรับทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์ 02 ส.ค. 2564
  ยกเลิกวันหยุด(ตามมติคณะรัฐมนตรี) 16 ก.ค. 2564
  ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก 30 มิ.ย. 2564
  ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก 30 มิ.ย. 2564
  การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 30 มิ.ย. 2564
  ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 28 พ.ค. 2564
  วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2564 (ตามมติคณะรัฐมนตรี) 30 มี.ค. 2564
  ลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 30 มี.ค. 2564
  ผลการจับฉลากรางวัลเงินฝากเพื่อการศึกษาบุตร 15 ก.พ. 2564
  ผลการจับฉลากรางวัลสำหรับหน่วยงานที่รวบรวมหนังสือยืนยันการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก 15 ก.พ. 2564
  ผลการจับฉลากรางวัลสำหรับสมาชิก ตอบกลับหนังสือยืนยันการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก 15 ก.พ. 2564
  ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 09 ก.พ. 2564
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 27 ม.ค. 2564
  การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการกู้ 25 ม.ค. 2564
  การขยายเวลารับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 21 ม.ค. 2564
  กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกบรรเทาความเดือนร้อนจากอุกภัย พ.ศ.2564 30 ธ.ค. 2563
  วันหยุดและวันหยุดชดเชยตามประเพณี ประจำปี 2564 30 ธ.ค. 2563
  ใบสมัครงาน(กรุณาปริ้นหน้าหลัง) 28 ธ.ค. 2563
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 28 ธ.ค. 2563
  เปลี่ยนแปลงวันหยุดชดเชย (ตามมติคณะรัฐมนตรี) 30 พ.ย. 2563
  รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 30 พ.ย. 2563
  รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2564 30 พ.ย. 2563
  ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 27 พ.ย. 2563
  กำหนดวันหยุดทำการกรณีพิเศษ(ตามมติคณะรัฐมนตรี) 19-20 พ.ย.63 18 พ.ย. 2563
  ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี2564 13 พ.ย. 2563
  ประกาศแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยสรรหา กรรมการดำเนินการประจำปี 2564 22 ต.ค. 2563
  รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 12 ต.ค. 2563
  ผลการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 01 ต.ค. 2563
  ประกาศ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 01 ต.ค. 2563
  ประกาศ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการกู้ 01 ต.ค. 2563
  รับสมัครสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 21 ก.ย. 2563
  หน่วยสรรหากรรมการดำเนินการเพื่อที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง ประจำปี 2564 21 ก.ย. 2563
  รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ประจำปี 2563 27 ส.ค. 2563
  การจัดหาบริษัทประกัน เพื่อรับทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์ 27 ส.ค. 2563
  วันหยุดทำการของสหกรณ์ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) 27 ส.ค. 2563
  โครงการอบรมอาชีพเสริมสร้างรายได้ ประจำปี 2563 (ประดิษฐ์พวงหรีดกับดอกไม้จันทร์) 20 ส.ค. 2563
  ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 14 ส.ค. 2563
  วันหยุดทำการสหกรณ์ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) 24 ก.ค. 2563
  ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563 15 ก.ค. 2563
  บันทึกรายงานการประชุมกลุ่มสมาชิก 15 ก.ค. 2563
  ประกาศการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายการกู้ 19 มิ.ย. 2563
  การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 29 พ.ค. 2563
  มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 27 เม.ย. 2563
  ยกเลิกกำหนดการถือหุ้นของสมาชิกในการซื้อหุ้นเพิ่มเป็นครั้งคราวและเพิ่มหุ้นปกติเป็นรายเดือน 27 เม.ย. 2563
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 01 เม.ย. 2563
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านเครือข่าย NAS Storage 01 เม.ย. 2563
  ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 03 เม.ย. 2563
  โครงการอบรม หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (รุ่นที่ 1) 30 มี.ค. 2563
  ผลการจับฉลากรางวัลสำหรับสมาชิก ตอบกลับหนังสือยืนยันการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก 11 ก.พ. 2563
  ผลการจับฉลากรางวัลสำหรับหน่วยงานที่รวบรวมหนังสือยืนยันการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก 11 ก.พ. 2563
  ผลการจับฉลากรางวัลเงินฝากเพื่อการศึกษาบุตร 11 ก.พ. 2563
  ปิดรับเงินฝากสร้างสุขเฉลิมพระเกียรติ 24 และ 36 เดือน 03 ก.พ. 2563
  ตัวแทนสหกรณ์ประจำหน่วยงาน พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) 03 ก.พ. 2563
  เปลี่ยนตัวแทนสหกรณ์ประจำหน่วยงาน พ.ศ. 2562 03 ก.พ. 2563
  ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อผู้ค้ำประกันที่รับภาระหนี้ 02 ม.ค. 2563
  ประกาศ วันหยุด และ วันหยุดชดเชยตามประเพณี ประจำปี 2563 07 ม.ค. 2563
  ผลการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 28 พ.ย. 2562
  การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 28 พ.ย. 2562
  การรับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 28 พ.ย. 2562
  วันหยุด และ วันหยุดชดเชยตามประเพณี ประจำปี 2562 เพิ่มเติม 28 พ.ย. 2562
  เปลี่ยนตัวแทนสหกรณ์ประจำหน่วยงาน พ.ศ. 2562 28 พ.ย. 2562
  ผลการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 22 พ.ย. 2562
  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยสรรหา การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 07 พ.ย. 2562
  ประกาศ การขอเสนอผู้สมัครที่ได้คะแนนในลำดับถัดไปขึ้นมาเป็นผู้ได้รับการสรรหาเพิ่มเติม 07 พ.ย. 2562
  กำหนดการถือหุ้นของสมาชิกในการซื้อหุ้นเพิ่มเป็นครั้งคราวและเพิ่มหุ้นปกติเป็นรายเดือน 30 ต.ค. 2562
  เกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 24 ต.ค. 2562
  รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 18 ต.ค. 2562
  รับสมัครสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 20 ก.ย. 2562
  หน่วยสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการเพื่อที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง ประจำปี 2563 20 ก.ย. 2562
  ประชาสัมพันธ์การซื้อหุ้นเป็นครั้งคราวของสมาชิก 28 ส.ค. 2562
  เชิญเข้าฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 28 ส.ค. 2562
  ประกาศ ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 28 ส.ค. 2562
  การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 28 ส.ค. 2562
  ประกาศ ตัวแทนสหกรณ์ประจำหน่วยงาน พ.ศ. 2562 28 ส.ค. 2562
  รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 01 ส.ค. 2562
  ปิดทำการสหกรณ์ก่อนเวลาปกติ (1 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น.) 26 ก.ค. 2562
  ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 28 มิ.ย. 2562
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 28 มิ.ย. 2562
  วันหยุด และ วันหยุดชดเชยตามประเพณี ประจำปี 2562 เพิ่มเติม 31 พ.ค. 2562
  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมสร้างรายได้ ประจำปี 2562 (เค้กส้มหน้านิ่ม) 04 พ.ค. 2562
  ประกาศ วันหยุด และวันหยุดชดเชยตามประเพณี ประจำปี 2562 เพิ่มเติม 03 เม.ย. 2562
  การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการกู้ 01 เม.ย. 2562
  ปิดทำการสหกรณ์ 1 วัน (วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562) 12 ก.พ. 2562
  ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับความช่วยเหลือจากพายุโซนร้อนปาปึก 12 ก.พ. 2562
  ผลการจับฉลากรางวัลสำหรับหน่วยงานที่รวบรวมหนังสือยืนยันการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก 12 ก.พ. 2562
  ผลการจับฉลากรางวัลสำหรับสมาชิก ตอบกลับหนังสือยืนยันการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก 12 ก.พ. 2562
  ผลการจับฉลากรางวัลเงินฝากเพื่อการศึกษาบุตร 12 ก.พ. 2562
  ขยายวงเงินความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนปาบึก 21 ม.ค. 2562
  ประกาศ การยกเลิกใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 23 ม.ค. 2562
  ประกาศวันหยุดและวันหยุดชดเชย ประจำปี 2562 23 ม.ค. 2562
  ขยายเวลารับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 21 ม.ค. 2562
  การให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนปาบึก 15 ม.ค. 2562
  ปิดทำการสหกรณ์กรณีฉุกเฉิน (วันที่ 4 มกราคม 2562) 04 ม.ค. 2562
  ผลการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 03 ม.ค. 2562
  แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 14 ธ.ค. 2561
  ประกาศ นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 14 ธ.ค. 2561
  ขยายเวลารับแจ้งหนังสือยืนยันยอดหุ้น หนี้และเงินฝาก จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 14 ธ.ค. 2561
  ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562 23 พ.ย. 2561
  โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมสร้างรายได้ ประจำปี 2561 01 พ.ย. 2561
  การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 30 ต.ค. 2561
  รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 30 ต.ค. 2561
  รับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 30 ต.ค. 2561
  บันทึกข้อความขอใช้สิทธิสรรหานอกเขต 10 ต.ค. 2561
  แบบคำขอสรรหาล่วงหน้า 28 ก.ย. 2561
  ประกาศ หน่วยสรรหาคณะกรรมการดำเนินการเพื่อที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง 28 ก.ย. 2561
  ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2561 28 ก.ย. 2561
  ระเบียบว่าด้วย ตัวแทนสหกรณ์ประจำหน่วยงาน พ.ศ. 2561 28 ก.ย. 2561
  รับสมัครสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562 20 ก.ย. 2561
  ประกาศ ขยายเวลาเพื่อสรรหาผู้รับเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานโดยวิธีสอบราคา 30 ส.ค. 2561
  ประกาศ ขยายเวลาเพื่อสรรหาผู้รับเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำโดยวิธีสอบราคา 30 ส.ค. 2561
  ประกาศ ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานโดยวิธีสอบราคา 02 ก.ค. 2561
  ประกาศ ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำโดยวิธีสอบราคา 02 ก.ค. 2561
  ประกาศแต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี2561 02 ก.ค. 2561
  ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2561 (ยกเลิก) 27 เม.ย. 2561
  สหกรณ์หยุดทำการ 1 วัน (วันที่ 30 เมษายน 2561) 24 เม.ย. 2561
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน(หลักสูตร 1)" 17 เม.ย. 2561
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 29 มี.ค. 2561
  สรรหาบริษัทประกันชีวิตเพื่อประกันหนี้เงินกู้เพิ่มเติม 23 ก.พ. 2561
  หยุดทำการ 1 วัน (วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561) 13 ก.พ. 2561
  ผลการจับฉลากรางวัลสำหรับสมาชิก ตอบกลับหนังสือยืนยันการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก 13 ก.พ. 2561
  ผลการจับฉลากรางวัลเงินฝากเพื่อการศึกษาบุตร 13 ก.พ. 2561
  ผลการจับฉลากรางวัลสำหรับหน่วยงานที่รวบรวมหนังสือยืนยันการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก 13 ก.พ. 2561
  ประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 13 ก.พ. 2561
  ผลการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 23 ม.ค. 2561
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561 08 ม.ค. 2561
  ขอความอนุเคราะห์แจกเอกสารให้สมาชิกและรวบรวมส่งคืนสหกรณ์ (หนังสือยืนยันยอดหุ้น-หนี้-เงินฝาก) 04 ธ.ค. 2560
  ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ อธิบดีคุมเข้มสหกรณ์ทั่วประเทศ 04 ธ.ค. 2560
  รถยนต์มาสด้า ราคาพิเศษ สำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ 01 ธ.ค. 2560
  ขอยกเลิกโครงการฝึกอบรมสมาชิก ประจำปี 2560 30 พ.ย. 2560
  ผลการดำเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 3 สมาคม 29 พ.ย. 2560
  ผลการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561 24 พ.ย. 2560
  ประกาศบัญชีรายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิสรรหาล่วงหน้าประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561 16 พ.ย. 2560
  แต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561 16 พ.ย. 2560
  รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561 20 ต.ค. 2560
  รับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2561 04 ต.ค. 2560
  แบบคำขอลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า 03 ต.ค. 2560
  หน่วยสรรหาคณะกรรมการดำเนินการเพื่อที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง ประจำปี 2561 03 ต.ค. 2560
  รับสมัครสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561 28 ก.ย. 2560
  การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561 28 ก.ย. 2560
  ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2560 28 ก.ย. 2560
  หนังสือแต่งตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2560 06 ก.ย. 2560
  บันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 31 ส.ค. 2560
  ผลการสอบคัดเลือกผู้จัดการ 22 ส.ค. 2560
  แบบฟอร์มขอสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมอาชีพเสริมด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 31 ก.ค. 2560
  กำหนด วัน เวลาสถานที่สอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้จัดการ 31 ก.ค. 2560
  ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสหกรณ์อื่น 21 ก.ค. 2560
  เลื่อนวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการ 17 ก.ค. 2560
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการ 12 ก.ค. 2560
  ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่นิติกร 29 มิ.ย. 2560
  ผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สมาคม 28 มิ.ย. 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจฯ 22 มิ.ย. 2560
  กำหนด วัน เวลาสถานที่สอบ เจ้าหน้าที่นิติกร 19 มิ.ย. 2560
  บันทึกประชุมใหญ่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สอ.สสจ.นศ 06 มิ.ย. 2560
  รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ 05 มิ.ย. 2560
  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์สสจ.นศ. รับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา 31 พ.ค. 2560
  ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2560 30 พ.ค. 2560
  สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี 29 พ.ค. 2560
  เลื่อนวันสอบเจ้าหน้าที่นิติกร 08 พ.ค. 2560
  แจ้งหยุดทำการ 1 วัน 04 พ.ค. 2560
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 04 พ.ค. 2560
  แบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมโครงการ 18 เม.ย. 2560
  รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ นิติกร 05 เม.ย. 2560
  กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับเงิดสดและถอนเงินฝาก 30 มี.ค. 2560
  การสมัครสมาคมฌาปนกิจ 3 สมาคม 21 มี.ค. 2560
  ผลการจับฉลากรางวัลหนังสือยืนยันการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก 09 ก.พ. 2560
  ผลการจับฉลากรางวัลเงินฝากเพื่อการศึกษาบุตร 09 ก.พ. 2560
  ขอเชิญเข้ารับการศึกอบรม "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" 06 ก.พ. 2560
  ผลการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประจำปี 2559 19 ม.ค. 2560
  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติน้ำท่วม 17 ม.ค. 2559
  ประกาศโครงการสินเชื่อช่วยชาติ 04 ม.ค. 2560
  ขอยกเลิกใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด 30 ธ.ค. 2559
  ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก 16 ธ.ค. 2559
  ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 16 ธ.ค. 2559
  ผลการนับคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2560 04 ธ.ค. 2559
  ประกาศเปลี่ยนหน่วยสรรหาคณะกรรมการดำนินการ 03 ธ.ค. 2559
  ประกาศบัญชีรายชื่อสมาชิกสรรหาล่วงหน้า วันที่ 27 พ.ย.59 25 พ.ย. 2559
  ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560 31 ต.ค. 2559
  รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560 17 ต.ค. 2559
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 07 ต.ค. 2559
  การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. 03 ต.ค. 2559
  การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประจำปี 2559 29 มิ.ย. 2559
  รับสมัครสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560 29 มิ.ย. 2559
  แต่งตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2559 05 ก.ย. 2558
  สหกรณฺ์ปิดทำการวันที่ 19 สิงหาคม 2559 25 ก.ค. 2559
  ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 30 มิ.ย. 2559
  ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก 31 พ.ค. 2559
  ผลการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2558 06 ม.ค. 2559
  รายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559 28 ธ.ค. 2558
  รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559 03 ธ.ค. 2558
  รับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2559 03 ธ.ค. 2558
  ผลการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2559 20 พ.ย. 2558
  ประกาศรายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิสรรหาล่วงหน้าประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2559 12 พ.ย. 2558
  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสร้างสุขเฉลิมพระเกียรติ 28 ต.ค. 2558
  รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2558 12 ต.ค. 2558
  ประกาศขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2558 21 ก.ย. 2558
  หน่วยสรรหาคณะกรรมการดำเนินการเพื่อที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง ประจำปี 2559 09 ก.ย. 2558
  รับสมัครสรรหาคณะกรรมดำเนินการ ประจำปี 2559 09 ก.ย. 2558
  ปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลิมพระเกียรติ 24 ส.ค. 2558
  สหกรณ์ปิดทำการวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 13 ก.ค. 2558
  ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 21 พ.ค. 2558
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 14 พ.ค. 2558
  ประกาศ รายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 06 พ.ค. 2558
  ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน 07 เม.ย. 2558
  รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา 23 มี.ค. 2558
  สหกรณ์ปิดทำการวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 20 ก.พ. 2558
  ผลการสอบความรู้ทั่วไปและความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 14 ม.ค. 2557
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 16 ม.ค. 2558
  ผลการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2557 06 ม.ค. 2558
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 26 ธ.ค. 2557
  รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2558 01 ธ.ค. 2557
  รับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2558 01 ธ.ค. 2557
  ผลการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2558 (อย่างไม่เป็นทางการ) 21 พ.ย. 2557
  ประกาศบัญชีรายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิสรรหากรรมการดำเนินการประจำปี 2558 (สรรหาล่วงหน้า) 10 พ.ย. 2557
  ประกาศแต่งตั้งกรรมการประหน่วยสรรหาคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2558 10 พ.ย. 2557
  แบบคำขอลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า 21 ต.ค. 2557
  รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2558 21 ต.ค. 2557
  ประกาศรับสมัครสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2557 29 ก.ย. 2557
  ประกาศขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประจำปี 2557 01 ก.ย. 2557
This template downloaded form free website templates