ลำดับ
เรื่อง
ดาวน์โหลด
1
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ.2560
2
ระเบียบสหกรณ์(ทั้งฉบับ)
3
ระเบียบ ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2562
4
ระเบียบ ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2562
5
ระเบียบ ว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2561
6
ระเบียบ ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2560
7
ระเบียบ ว่าด้วย เงินฝากสะสมทรัพย์สุขใจวัยเกษียณ พ.ศ. 2555
8
ระเบียบ ว่าด้วย เงินฝากสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2555
9
ระเบียบ ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2554
10
ระเบียบ ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2556
11
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562
12
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (เงินปันผล) พ.ศ. 2562
13
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2554
14
ระเบียบ ว่าด้วย การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2544
15
ระเบียบ ว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2544
16
ระเบียบ ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2560
17
ระเบียบ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ เจ้าหน้าที่อื่นและลูกจ้าง พ.ศ. 2560
18
ระเบียบ ว่าด้วย การลาสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2544
19
ระเบียบ ว่าด้วย เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2544
20
ระเบียบ ว่าด้วย เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. 2551
21
ระเบียบ ว่าด้วย วินัย การสอบสวนและการลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2544
22
ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2560
23
ระเบียบ ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2562
24
ระเบียบ ว่าด้วย การสงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพญาติของสมาชิก พ.ศ. 2562
25
ระเบียบ ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2561
26
ระเบียบ ว่าด้วย เกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2560
27
ระเบียบ ว่าด้วย สงเคราะห์สมาชิกประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2560
28
ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2544
29
ระเบียบ ว่าด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าตอบแทนและค่าลงทะเบียน พ.ศ. 2560
30
ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2544
31
ระเบียบ ว่าด้วย ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2544
32
ระเบียบ ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2559
33
ระเบียบ ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการเพื่อที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง พ.ศ. 2557
34
ระเบียบ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2561
35
ระเบียบ ว่าด้วย การโอนสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2551
36
ระเบียบ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2559
37
ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินยืมทดรอง พ.ศ. 2555
38
ระเบียบ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายวันคล้ายวันเกิดสมาชิก พ.ศ. 2562
39
ระเบียบ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการ พ.ศ.2560
40
ระเบียบ ว่าด้วย เงินฝากสร้างสุขเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2558
41
ระเบียบ ว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสหกรณ์ พ.ศ. 2558
42
ระเบียบ ว่าด้วย เงินกู้เพื่อคืนความสุขให้สมาชิก พ.ศ.2558
43
ระเบียบ ว่าด้วย เงินสวัสดิการสมาชิกที่เป็นโสดหรือไม่มีบุตร พ.ศ. 2559
44
ระเบียบ ว่าด้วย การอุทธรณ์การผิดนัดชำระหนี้ของสมาชิก พ.ศ.2561
45
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ.2561
46
ระเบียบว่าด้วย ตัวแทนสหกรณ์ประจำหน่วยงาน พ.ศ. 2561
47
ระเบียบว่าด้วย การช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2561
ลำดับ
เรื่อง
ดาวน์โหลด
1
ระเบียบ ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิกเป็นค่าตอบแทนการถือหุ้น พ.ศ. 2560 (ยกเลิก 21/01/2562)
2
ระเบียบ ว่าด้วย ค่าตอบแทนการถือหุ้นจากเงินปันผลและ
เฉลี่ยคืน พ.ศ. 2556(ยกเลิก 21/01/2562)
3
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2561
(ยกเลิก 01/04/2562)
4
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (เงินปันผล) พ.ศ. 2555
(ยกเลิก 01/07/2562)
5
ระเบียบ ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2557(ยกเลิก 26/07/2562)
6
ระเบียบ ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2544(ยกเลิก 26/07/2562)
7
ระเบียบ ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2560(ยกเลิก 26/07/2562)
8
ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพญาติของสมาชิก พ.ศ. 2561(ยกเลิก 26/07/2562)
This template downloaded form free website templates