ลำดับ
เรื่อง
ดาวน์โหลด
1
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ.2565
2
ระเบียบสหกรณ์(ทั้งฉบับ)
3
ระเบียบ ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2564
4
ระเบียบ ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2562
5
ระเบียบ ว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2561
6
ระเบียบ ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2560
7
ระเบียบ ว่าด้วย เงินฝากสะสมทรัพย์สุขใจวัยเกษียณ พ.ศ. 2555
8
ระเบียบ ว่าด้วย เงินฝากสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2555
9
ระเบียบ ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2554
10
ระเบียบ ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2556
11
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2565
12
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2563
13
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2563
14
ระเบียบ ว่าด้วย การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2544
15
ระเบียบ ว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2544
16
ระเบียบ ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2560
17
ระเบียบ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ เจ้าหน้าที่อื่นและลูกจ้าง พ.ศ. 2560
18
ระเบียบ ว่าด้วย การลาสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2544
19
ระเบียบ ว่าด้วย เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่สหกรณ์และบุคคลในครอบครัว พ.ศ.2563
20
ระเบียบ ว่าด้วย เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. 2551
21
ระเบียบ ว่าด้วย วินัย การสอบสวนและการลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2544
22
ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2560
23
ระเบียบ ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2563
24
ระเบียบ ว่าด้วย การสงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพญาติของสมาชิก พ.ศ. 2563
25
ระเบียบ ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2561
26
ระเบียบ ว่าด้วย เกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2560
27
ระเบียบ ว่าด้วย สงเคราะห์สมาชิกประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2560
28
ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2544
29
ระเบียบ ว่าด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าตอบแทนและค่าลงทะเบียน พ.ศ. 2560
30
ระเบียบ ว่าด้วย ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2563
31
ระเบียบ ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2559
32
ระเบียบ ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการเพื่อที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง พ.ศ. 2557
33
ระเบียบ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2564
34
ระเบียบ ว่าด้วย การโอนสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2551
35
ระเบียบ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2559
36
ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินยืมทดรอง พ.ศ. 2555
37
ระเบียบ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายวันคล้ายวันเกิดสมาชิก พ.ศ. 2565
38
ระเบียบ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการ พ.ศ.2560
39
ระเบียบ ว่าด้วย เงินฝากสร้างสุขเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2558
40
ระเบียบ ว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสหกรณ์ พ.ศ. 2558
41
ระเบียบ ว่าด้วย เงินกู้เพื่อคืนความสุขให้สมาชิก พ.ศ.2558
42
ระเบียบ ว่าด้วย เงินสวัสดิการสมาชิกที่เป็นโสดหรือไม่มีบุตร พ.ศ. 2559
43
ระเบียบ ว่าด้วย การอุทธรณ์การผิดนัดชำระหนี้ของสมาชิก พ.ศ.2561
44
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ.2563
45
ระเบียบ ว่าด้วย ตัวแทนสหกรณ์ประจำหน่วยงาน พ.ศ. 2561
46
ระเบียบ ว่าด้วย การช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2564
47
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญเพื่อผู้ค้ำประกันที่รับภาระหนี้ พ.ศ.2562
48
ระเบียบ ว่าด้วย มาตรการช่วยเหลือผู้ค้ำประกันกรณีการดำเนินคดี พ.ศ.2563
49
ระเบียบ ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ที่สมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้ พ.ศ.2563
50
ระเบียบ ว่าด้วย เงินฝากสะสมทรัพย์ 24/36/48 เดือน พ.ศ.2563
51
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกบรรเทาความเดือนร้อนจากอุทกภัย พ.ศ.2564
52
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากภัยโควิค-19 พ.ศ.2564
53
ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.2564
54
ระเบียบ การดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564
55
ระเบียบ การให้เงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพในสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ.2564


This template downloaded form free website templates