ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
รายละเอียด
อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ข้อ 79(2) และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ชุดที่ 38 ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 มีมติปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดังรายละเอียด
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
28 มิ.ย. 2562
เวลา
11:31:02
This template downloaded form free website templates