ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวแทนสหกรณ์ประจำหน่วยงาน พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
รายละเอียด
อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ตัวแทนสหกรณ์ประจำหน่วยงาน พ.ศ. 2561 ข้อ 4. ที่ให้สหกรณ์มีตัวแทนประจำหน่วยต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช และข้อ 6. ที่ให้สหกรณ์พิจารณาแต่งตั้งตัวแทนจากบุคคลที่หน่วยงานตาม ข้อ 4. ได้เสนอชื่อมายังสหกรณ์ฯ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 มีมติแต่งตั้งตัวแทนสหกรณ์ประจำหน่วยงานเพิ่มเติม ดังรายชื่อ
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
03 ก.พ. 2563
เวลา
14:02:23
This template downloaded form free website templates