ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายละเอียด
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ชุดที่ 38 ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 มีมติให้ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการดังนี้
1. คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 5 เครื่อง
2. คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง
กําหนดยื่นซองประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 1-17 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น. ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
28 มิ.ย. 2562
เวลา
11:24:03
This template downloaded form free website templates