ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการจับฉลากรางวัลสำหรับหน่วยงานที่รวบรวมหนังสือยืนยันการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก
รายละเอียด
ตามที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ชุดที่ 38 ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มีมติให้จับฉลากรางวัลแก่หน่วยงานที่รวบรวมหนังสือยืนยันการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก ของสมาชิกในหน่วยงาน ส่งคืนสหกรณ์ฯภายในวันที่กำหนดได้ 70%ขึ้นไป จำนวน 5 รางวัลๆละ 2,000.00 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 10,000.00 บาท นั้น โดยทางสหกรณ์ฯ จับฉลากในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 5 รางวัล ดังรายชื่อ
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
11 ก.พ. 2563
เวลา
16:05:00
This template downloaded form free website templates