ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการจับฉลากรางวัลเงินฝากเพื่อการศึกษาบุตร
รายละเอียด
ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย เงินฝากสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2555 ข้อ 9. อนึ่งสหกรณ์จะสนับสนุนทุนการศึกษาเข้าบัญชีผู้ฝากเงินโดยการจับฉลากจากผู้ฝากเงินที่ครบกำหนด 12 เดือนขึ้นไป ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 5 ทุน ต่อปี โดยผู้ฝากเงินมีสิทธิได้รับทุนการศึกษา 1 ครั้งในระยะเวลา 60 เดือน นั้น โดยทางสหกรณ์ฯ จับฉลากในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 5 ทุน ดังรายชื่อ
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
11 ก.พ. 2563
เวลา
16:05:00
This template downloaded form free website templates