ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562
รายละเอียด
อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ ข้อ 64 และ ข้อ 65 ทางสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและรายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้สหกรณ์ฯทราบ เพื่อประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกประจำปี 2562 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ให้ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกประจำปี 2562 จำนวน 408 คน ดังรายชื่อ
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
01 ส.ค. 2562
เวลา
13:48:09
This template downloaded form free website templates