ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท.
รายละเอียด
ทาง กสธท. ได้ทำหนังสือถึงสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด เพื่อขอเชิญเป็นศูนย์ประสานงาน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 22 กันยายน 2559 ได้พิจารณาแล้วมีมติไม่รับเป็นศูนย์ประสานงาน
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
03 ต.ค. 2559
เวลา
11:08:10
This template downloaded form free website templates