ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
รายละเอียด
อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ข้อ 79(2) และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ชุดที่ 38 ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 มีมติปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
28 ส.ค. 2562
เวลา
14:02:23
This template downloaded form free website templates