ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
ยกเลิกกำหนดการถือหุ้นของสมาชิกในการซื้อหุ้นเพิ่มเป็นครั้งคราวและเพิ่มหุ้นปกติเป็นรายเดือน
รายละเอียด
ยกเลิกประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 25 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เรื่อง กำหนดการถือหุ้นของสมาชิกในการซื้อหุ้นเพิ่มเป็นครั้งคราวและเพิ่มหุ้นปกติเป็นรายเดือน ทั้งนี้ การถือหุ้นของสมาชิกให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย หุ้น พ.ศ.๒๕๖๓
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
27 เม.ย. 2563
เวลา
14:42:00
This template downloaded form free website templates