ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการจับฉลากรางวัลสำหรับสมาชิก ตอบกลับหนังสือยืนยันการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก
รายละเอียด
ตามที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ชุดที่ 38 ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มีมติให้จับฉลากรางวัลแก่สมาชิกที่ตอบกลับหนังสือยืนยันการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก จำนวน 40 รางวัลๆละ 500.00 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 20,000.00 บาท นั้น โดยทางสหกรณ์ฯ จับฉลากในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563ผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวทางสหกรณ์ฯ โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดไว้กับสหกรณ์ฯ ประกอบด้วยบุคคลดังรายชื่อ
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
11 ก.พ. 2563
เวลา
16:06:00
This template downloaded form free website templates