ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อผู้ค้ำประกันที่รับภาระหนี้
รายละเอียด
อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ข้อ 79(2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญเพื่อผู้ค้ำประกันที่รับภาระหนี้ พ.ศ. 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ชุดที่ 38 ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 มีมติกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อผู้ค้ำประกันที่รับภาระหนี้ ในอัตราร้อยละ 2.95 ต่อปี ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
02 ม.ค. 2563
เวลา
08:30:00
This template downloaded form free website templates