ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562
รายละเอียด
ตามที่สมาชิกได้ส่งคำขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ตามระเบียบและประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วยทุนการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 12 / 2562 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปี 2562 จำนวน 193 ทุน ดังนี้ - ระดับประถมศึกษา ผู้ขอทุน 107 ทุน จัดสรร 61 ทุน ทุนละ 1,000.00 บาท เป็นเงิน 61,000.00 บาท - ระดับมัธยมศึกษา ผู้ขอทุน 121 ทุน จัดสรร 70 ทุน ทุนละ 1,500.00 บาท เป็นเงิน 105,000.00 บาท - ระดับอุดมศึกษา ผู้ขอทุน 109 ทุน จัดสรร 62 ทุน ทุนละ 2,000.00 บาท เป็นเงิน 124,000.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 290,000.00 บาท
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
28 พ.ย. 2562
เวลา
13:29:17
This template downloaded form free website templates