ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ประจำปี 2563
รายละเอียด
อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด พ.ศ. 2544 ข้อ 64 และ ข้อ 65 กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและรายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้สหกรณ์ฯทราบ เพื่อประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกประจำปี 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 อนุมัติให้ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกประจำปี 2563 จำนวน 443 คน
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
27 ส.ค. 2563
เวลา
14:19:09
This template downloaded form free website templates