ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ตัวแทนสหกรณ์ประจำหน่วยงาน พ.ศ. 2562
รายละเอียด
อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ตัวแทนสหกรณ์ประจำหน่วยงาน พ.ศ. 2561 ข้อ 4. ที่ให้สหกรณ์มีตัวแทนประจำหน่วยต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช และข้อ 6. ที่ให้สหกรณ์พิจารณาแต่งตั้งตัวแทนจากบุคคลที่หน่วยงานตาม ข้อ 4. ได้เสนอชื่อมายังสหกรณ์ฯ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 จึงมีมติแต่งตั้งตัวแทนสหกรณ์ประจำหน่วยงาน ดังรายชื่อ
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
28 ส.ค. 2562
เวลา
13:53:09
This template downloaded form free website templates