ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบว่าด้วย ตัวแทนสหกรณ์ประจำหน่วยงาน พ.ศ. 2561
รายละเอียด
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 37 ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 27 กันยายน 2561 ได้มีมติกำหนดระเบียบว่าตัวแทนสหกรณ์ประจำหน่วยงาน พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
28 ก.ย. 2561
เวลา
13:09:08
This template downloaded form free website templates