เรื่อง
ดูภาพกิจกรรม
นายชาติชาย มหาทำนุโชค และคณะ เป็นสมาชิกโรงพยาบาลถ้ำพรรณรา ตัวแทนสหกรณ์ฯร่วมวางหรีดแสดงความอาลัยบิดานางสาวฐิตาภรณ์ สุขทอง หน่วยโรงพยาบาลถ้ำพรรณรา ณ จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
นายพรทวี แคล้วอ้อม กรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมวางหรีดแสดงความอาลัยมารดา นายสุชาติ โชคอำนวย หน่วยกรมบัญชีกลาง ณ วัดนาควารี(หูล่อง) อ.ปากพนัง(ฝั่งตก) จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
นายประชนม์ อาวุธเพชร ประธานกรรมการ และ นายสมศักดิ์ ทองสร้อย คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมวางหรีดแสดงความอาลัยสมาชิกเสียชีวิต นางพวงพยอม วรรณโสภณ อายุ 72 ปี สมาชิกหน่วยกรมบัญชีกลาง ตั้งศพ ณ วัดเขากลาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ผู้เสียชีวิตเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ คือ 1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย 3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 4.กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (ล้านที่ 2)
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนากิจการสหกรณ์สัญจร ประจำปี 2562 ณ โรงพยาบาลท่าศาลา วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
นางอารี ช่วยสงค์ และ นายโอภาส ย่อมละเอียด คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมวางหรีดแสดงความอาลัยมารดานางนรานุช ขะระเขื่อน และนางอารยา วชิรพันธ์ สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีฯ ณ วัดท่าสูง ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ต้อนรับ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ จาก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด ร่วมพูดคุยปรึกษาแลกเปลี่ยนในกิจการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์ฯ
โครงการพัฒนากิจการสหกรณ์สัญจร ประจำปี 2562 ณ โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
นายคำรณ อุบลกาญจน์ นายโกศล แต้มเติม และนายวิเชียร เพชรอาวุธ คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมวางหรีดแสดงความอาลัยบิดานางบรรจง เฉลิมวิริยะวัฒน์ หน่วย โรงพยาบาลสิชล ณ วัดดอนอินทนิน ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
วันที่ 14 พ.ค. 2562 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ไปนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2561 ระดับภาค ณ. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ต่อคณะกรรมการพิจารณา ซึ่งประกอบด้วย ท่านผู้ตรวจการสหกรณ์ภาค เป็นประธาน และผู้ทรงคุณวุฒิจาก ธปท. ธกส. สนง.ตรวจสอบบัญชี และปราชญ์ของจังหวัดด้านการสหกรณ์
นายสุรพร นนทแก้ว กรรมการเลขานุการสหกรณ์ฯ ร่วมวางหรีดแสดงความอาลัยบิดา นายสงัด ศรีอ่อน หน่วย ข้าราชการบำนาญกรมควบคุมโรค ณ ม.2 ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 256
คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมวางหรีดแสดงความอาลัยมารดา นายสุธี หนูเกตุ หน่วย โรงพยาบาลปากพนัง ณ วัดนันทาราม อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
นายคำรณ อุบลกาญจน์ ,นายโกศล แต้มเติม , นายวิเชียร เพชรอาวุธ และ นายสมศักดิ์ ทองสร้อยร่วมวางหรีดแสดงความอาลัยบิดานายกิตติพงศ์ ณ นุวงศ์ หน่วย สสอ.ร่อนพิบูลย์ ณ บ้านเลขที่ 38 ม.1 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.30-15.00 น. สหกรณ์จัดโครงการพัฒนากิจการสหกรณ์สัญจร ประจำปี 2562 ณ โรงพยาบาลขนอม
วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) จัดโครงการสัมมนาศูนย์ประสานงาน 4 ภูมิภาค (ภาคใต้) ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมศูนย์ประสานงานเพื่อให้คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาดูงานของศูนย์ประสานงานที่มีจุดเด่นในแต่ละด้านและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อสมาชิก เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานถ่ายทอดสู่ศูนย์ประสานงานสหกรณ์อื่นๆ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2562
นางอารี ช่วยสงค์ นายวิรัตน์ กำลังเกื้อ และ นายโอภาส ย่อมละเอียด คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมวางหรีดแสดงความอาลัยมารดาคุณสุภาพร ศรีเมือง หน่วย โรงพยาบาลสิชล ณ หลังโรงพยาบาลสิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
โครงการสหกรณ์สัญจร ประจำปี 2562 รพ.นพพิตำ วันที่ 22 เมษายน 2562
นายประชนม์ อาวุธเพชร ประธานกรรมการและนายสมศักดิ์ ทองสร้อย กรรมการ ร่วมวางหรีดแสดงความอาลัย มารดาคุณปราณี อินทรสุวรรณ สมาชิกหน่วย สสอ.ทุ่งสง ณ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562
นายประชนม์ อาวุธเพชร ประธานกรรมการและนายสมศักดิ์ ทองสร้อย กรรมการ ร่วมวางหรีดแสดงความอาลัย มารดาคุณสุนันทา ทับทอง สมาชิกหน่วย สสอ.ทุ่งสง ณ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562
นายโกศล แต้มเติม รองประธานกรรมการคนที่ 3 ร่วมวางหรีดแสดงความอาลัย บิดา คุณโอภาศ ชูชำนาญ สมาชิกหน่วยกรมบัญชีกลาง ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายธรรมนูญ ชามทอง กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมวางหรีดแสดงความอาลัย บิดา คุณเตือนใจ บูรพาศิริวัฒน์ หน่วยโรงพยาบาลท่าศาลา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
นายศักดิ์สยาม สุวรรณสุทธิ์ กรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมวางหรีดแสดงความอาลัย มารดา คุณทัศนีย์ นวลปาน สมาชิก หน่วยโรงพยาบาลชะอวด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ บ้านเลขที่ 35 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.อำเภอหัวไทร จ.จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมวางหรีดแสดงความอาลัยสมาชิกเสียชีวิต นายสุวิชาญ ศิลปะรัศมี สมาชิกหน่วยข้าราชการบำนาญกรมควบคุมโรค ณ วัดโคกธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ผู้เสียชีวิตเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ จำนวน 3 สมาคม คือ 1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย 3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมวางหรีดแสดงความอาลัยสมาชิกเสียชีวิต นางเรณุวรรณ กลับดี สมาชิกหน่วยสสอ.ทุ่งสง ณ วัดสระแก้ว ต.ท่าขนาน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ผู้เสียชีวิตเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ จำนวน 3 สมาคม คือ 1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย 3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด
นายสุนทร ฝอยทอง กรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมวางหรีดแสดงความอาลัยบิดาของ คุณกัลยา กองสุวรรณ หน่วย กรมบัญชีกลาง และ คุณอารมณ์ ไชยมงคล หน่วย รพร.ฉวาง ณ บ้านเลขที่ 157 ม.2 ต.ท่าดี อ.ลานสกา (บ้านศาลาสังกะสีใน) จ.นครศรีธรรมราช ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562
นายประชนม์ อาวุธเพชร ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมวางหรีดแสดงความอาลัย บิดา คุณรัตนา กิจมะโน หน่วยสสอ.พรหมคีรี ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562
ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2562
ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2562
นายประชนม์ อาวุธเพชร ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมวางหรีดแสดงความอาลัย บิดา คุณแจ่มศรี ไชยรัตน์ สมาชิกหน่วยกรมบัญชีกลาง ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562
วันที่ 7 มีนาคม 2562 นายสุนทร ฝอยทอง กรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมวางหรีดแสดงความอาลัย บิดา คุณไพจิตร สังฆมาศ หน่วยกรมบัญชีกลาง ณ อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
นายสมบูรณ์ ขวัญสง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการออมและการลงทุน ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของศูนย์ควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช พร้อมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับบริการทางการเงิน ระเบียบ ข้อบังคับ และสวัสดิการของสหกรณ์แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในทุกประเด็น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562
นายพิทยา แต่งเกลี้ยง รองประธานกรรมการคนที่ 1 ร่วมวางหรีดแสดงความอาลัย มารดา คุณนันทนัช ขุนทวี หน่วยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (ปฏิบัติหน้าที่แพทย์แผนไทย สสจ.นศ. )
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
นายศักดิ์สยาม สุวรรณสุทธิ์ กรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมวางหรีดแสดงความอาลัย คุณพ่อสุดจิตร์ ผดุงกาญจน์ บิดา คุณจิระพรรณ ผดุงกาญจน์ หน่วยโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดนันทาราม ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
นายสุรพร นนทแก้ว กรรมการเลขานุการ ร่วมวางหรีดแสดงความอาลัยบิดา คุณรัชดาพร มาศกุล หน่วยรพ.ถ้ำพรรณรา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านนากะซะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
นายคำรณ อุบลกาญจน์ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการคนที่ 2 และนายโกศล แต้มเติม รองประธานกรรมการคนที่ 3 ร่วมวางหรีดเคารพศพคุณพ่อแคล้ว สัญจร บิดาคุณเจริญ สัญจร หน่วยสสอ. จุฬาภรณ์ ณ บ้านเลขที่ 147 ม.4 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง ฌาปนกิจศพ ในวันที่ 14 ก.พ.62 ณ ฌาปนสถานวัดหลักช้าง
วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
This template downloaded form free website templates