ผลการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2558
  รายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559
  รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559
  รับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2559
  ผลการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2559
  ประกาศรายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิสรรหาล่วงหน้าประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2559

นายมีชัย มิตรารมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เข้ารายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีของสหกรณ์ฯ
มอบทุนสาธารณประโยชน์มารดา นางชวนพิศ สุทิน
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิด งานสหกรณ์ผู้ผลิตพบผู้บริโภค
จำนวนผู้เข้าชม Free Counter