รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2558
  รับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2558
  ผลการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2558 (อย่างไม่เป็นทางการ)
  ประกาศบัญชีรายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิสรรหากรรมการดำเนินการประจำปี 2558 (สรรหาล่วงหน้า)
  ประกาศแต่งตั้งกรรมการประหน่วยสรรหาคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2558
  แบบคำขอลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า

นายมีชัย มิตรารมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เข้ารายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีของสหกรณ์ฯ
มอบทุนสาธารณประโยชน์มารดา นางชวนพิศ สุทิน
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิด งานสหกรณ์ผู้ผลิตพบผู้บริโภค
จำนวนผู้เข้าชม Free Counter